دبیرستان پسرانه دوره دوم صالحین منطقه 4 تهران

مدیریت داخلی

10 سال سابقه اجرایی – آموزشی در مدارس منطقه ۳، ۴ و ۵ تهران

(مدیریت – مدیر داخلی – معاون اجرایی – معلم راهنما)

15 سال سابقه تدریس دروس مختلف ریاضیات

تدریس دروس مدیریت و ریاضی در واحدهای دانشگاه علمی – کاربردی شهر تهران

کارشناسی ریاضی کاربردی شاخه تحقیق در عملیات

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک