دبیرستان غیر دولتی پسرانه صالحین (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش منطقه 3 تهران

مدیریت دبیرستان

مدیر عامل و موسس مجتمع آموزشی صالحین در منطقه ۳

مسئول برنامه ریزی مجتمع آموزشی سعدی در پاریس

عضو هیئت مدیره موسسه خیریه المهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و …

مدیر عامل و موسس مجتمع آموزشی نوید صالحین

مدیر عامل و موسس مجتمع آموزشی جهان آرا