دبیرستان غیر دولتی پسرانه صالحین (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش منطقه 3 تهران

مدیر داخلی

10 سال سابقه اجرایی – آموزشی در مدارس منطقه ۳، ۴ و ۵ تهران (مدیریت – مدیر داخلی – معاون اجرایی – معلم راهنما)

15 سال سابقه تدریس دروس مختلف ریاضیات

تدریس دروس مدیریت و ریاضی در واحدهای دانشگاه علمی – کاربردی شهر تهران

کارشناسی ریاضی کاربردی شاخه تحقیق در عملیات

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک

کادر اداری

...